เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการสัมผัสกับผู้มาติดต่อ ทางงานการเงิน สำนักงานคลัง จึงมีความประสงค์ขอแจ้งการให้บริการการรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปใช้เบิกกับหน่วยงานราชการต้นสังกัด ของผู้ปกครอง หรือใช้ในการอื่นๆ แบบเร่งด่วน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

  1. นักศึกษาแจ้งความประสงค์การขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านทาง E-mail : kasaya.ba@kmitl.ac.th โดยแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษา/ ชื่อ-นามสกุล/ ภาคเรียนที่ต้องการ/ เบอร์ติดต่อ/ ที่อยู่ในการจัดส่ง
  2. ทางงานการเงิน สำนักงานคลัง ได้รับ E-mail ของนักศึกษาแล้ว จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้ (ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ)

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป

** หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ พี่แอน โทร. 082-5924542 หรือ 02-329-8120 **