ประกาศ

………………………..

การให้บริการของสำนักงานคลังสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

(ยกเว้นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 

           ด้วยงานการเงิน สำนักงานคลัง  เปิดให้บริการการออกใบเสร็จรับเงิน ทุกวันทำการ

ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.

(พักเที่ยง  12:00 น.  – 13:00 น.)

 

หน่วยงานต่างๆ  ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินจะต้องปฏิบัติดังนี้

 

  1. หน่วยงานที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อย โดยสามารถโอนเงินเข้าตามบัญชีสถาบันฯ ดังนี้

–  ค่าเช่าร้านค้า , ค่าค้ำประกัน, คืนเงินยืม ฯลฯ

 SCB  088-2-11066-5   หรือ KTB  693-0-33916-4

–  เฉพาะค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า (ยกเว้น คอนโด)

KTB  693-0-16394-5

–  คอนโด  (ค่าเช่า-ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)

KTB  693-0-16395-3

  1. เมื่อดำเนินการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำหลักฐานการโอนเงินมาขอรับบริการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันและเวลาข้างต้น
  2. สามารถทำรายการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Internet banking , Mobile Banking

เป็นต้น  หรือนำฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ผู้โอนเงินจะต้องรับผิดชอบธรรมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอน)

  1. การเงินคณะสามารถออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งสำนักงานคลัง ได้ตามวันและเวลาข้างต้น
  2. เฉพาะสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ให้จัดทำใบนำส่งเงินและหลักฐานการชำระเงินมาประกอบการออกใบเสร็จรับเงินด้วย
** หากมีข้อสงสัยกรุณาติกต่อสุพัตรา โทร.02-329-8121 **