ด้วยงานการเงิน สำนักงานคลัง ได้ทำรายการโอนเงินให้บริษัททุกวันศุกร์ซึ่ง โดยปกติบริษัทจะเข้ามาติดต่อเพื่อนำใบเสร็จรับเงินมาให้พร้อมรับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกลับไป ซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้โรคโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ทางสถาบันฯ จึงขอแจ้งการให้บริการดังนี้

  1. เมื่อสำนักงานคลังโอนเงินให้บริษัทเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งทาง e-mail /โทรแจ้ง
  2. เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนแล้วให้บริษัทส่งใบเสร็จรับเงิน (โดยมีลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว) พร้อมซองเปล่าติดดวงตาไปรษณีย์อากร 10 บาท โดยระบุหน้าซองเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัทให้ถูกต้องและส่งไปรษณีย์มาที่คุณภัทรามณีย์ มามิ  สำนักงานคลัง ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
  3. เมื่อสำนักงานคลังได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะส่งใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้บริษัทตามที่อยู่หน้า

ซองที่บริษัทแนบมา

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นิชา โทร.02-329-8117 **