สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

กิจกรรม

การประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อบรมหัวข้อการเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร

งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน จัดการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร” โดยมีอาจารย์พงษ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน เป็นประธานเปิดและได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา8.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อบรมหัวข้อการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ( Integrity and tranperency Assessment : ITA )
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X