สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

activity2563

08

Jun'20

คณะอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรม เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 63

คณะอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรม เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 63 ณ ห้อง AI 504 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome) 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2. …

Read More

29

May'20

โครงการสัมมนา “การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม” ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 2

โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 2 เรื่อง “การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม” ตั้งแต่วันที่ 9 -11 มกราคม 2563 ่ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง    

Read More

29

May'20

โครงการองค์กรโปร่งใสด้วยการร่วมใจสร้างแผนกลยุทธ์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เข้าร่วมโครงการองค์กรโปร่งใสด้วยการร่วมใจสร้างแผนกลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างเป้าหมาย และวัดประสิทธิภาพ (Objective and Key Results, OKR) ณ โรงแรมอมารี …

Read More
© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X