สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

activity2564

18

Mar'21

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน

Read More

18

Mar'21

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกาศเจตจำนง

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ : เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Read More

18

Mar'21

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง

 “ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร”

Read More
© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X