สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปี หน้า 7 ขั้นตอนการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

-คู่มือการใช้โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ Performance
e-based Payment (PBP) สำหรับอาจารย์

-คู่มือการทำงานสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์-

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารยุทธาสตร์-

O14 มาตรฐานการให้บริการ
-คู่มือนักศึกษา/ขั้นตอนการรับบริการ
-คู่มือการบริหารเงินอุดหนุนของโครงการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (service catalog) สำนักบริการคอมพิวเตอร์
-คู่มือการให้บริการสำนักหอสมุดกลาง
-คู่มือถาม-ตอบ

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผ่านระบบ KIOSK
สถิติผู้ขอบริการทำบัตรนักศึกษา
สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำนักหอสมุดกลาง
นอกจากนี้ยังมีสถิติในการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง อื่นๆ เช่น
สถิติจำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์กลางสำนักทะเบียนและประมวลผล (ระดับปริญญาตรี)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการลดระยะเวลาการรับเอกสารทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
รายงานร้อยละความพึงพอใจการให้บริการต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2561

O17 E–Service
บริการระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระบบตารางเรียน – ตารางสอบ ระบบลงทะเบียน
ระบบสืบค้นข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบจองรถส่วนกลาง
ระบบจองห้องประชุม
บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew)

การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1-2)

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุุคล พศ. 2561-2564 หน้า 28 ที่สถาบันได้ดำเนินการ
– โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
– โครงการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน
โครงการยกยกเชิญชูเกียรติ
ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น สถาบันได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คู่มือพนักงานสถาบัน กับสิ่งที่พนักงานสถาบันควรรู้ในการปฏิบัติงาน ที่บ่งบอกถึงการพิจารณาการบริหารงานบุคลากรซึ่งเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ประกาศสถาบัน เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์
-แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ช่องทางข้อร้องเรียน ตู้ปณ.10,20
-แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการ ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
-สรุปรายงานผลการเปิดตู้ ปณ.10 กับ ป.ณ.20 ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
-รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การเปิดตู้ ปณ.10 และ ปณ.20 ปณศ.ลาดกระบัง (รายเดือน) พร้อมภาพประกอบ

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X