สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-คู่มือพนักงานสถาบัน กับสิ่งที่พนักงานสถาบันควรรู้ในการปฏิบัติงาน

-คู่มือการใช้โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ Performance-based Payment (PBP) สำหรับอาจารย์

-คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปี

-ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service

-บริการระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

-ระบบตารางเรียน – ตารางสอบ ระบบลงทะเบียน

-ระบบสืบค้นข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

-ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

-ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

-ระบบจองรถส่วนกลาง

-ระบบจองห้องประชุม

การบริหารเงินงบประมาณ

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-ประกาศสถาบัน เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์

-แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-ช่องทางข้อร้องเรียน ตู้ปณ.10,20

-แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางไปรษณีย์

-รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของงานตรวจสอบ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X