24000
คน
จำนวนนักศึกษา
1800
+
จำนวนทุน
50
+
สโม/ชมรม
100000
+
จำนวนศิษย์เก่า

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ช่องทางการร้องเรียน

คู่มือนักศึกษาใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ