นักศึกษาพิการ สจล.

นักศึกษาพิการที่มีบัตรคนพิการ ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (ค่าเทอม) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นักศึกษาพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการให้ดำเนินการดังนี้
 1. สแกน Qr Code เพื่อเข้า Line Group นักศึกษาพิการ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุน
 2. กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2/63
 3. ขอใบเสร็จรับเงินการชำระค่าเทอมฉบับจริงจากสำนักงานคลัง ชั้น 3 ตึกอธิการบดี

นำมาส่งได้ที่พี่เปิ้ล งานบริการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี) โทร 02 329 8000 ต่อ 3243

คุุณสมบัติ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 3. ไม่เคยย้ายคณะ สาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
 4. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากโครงการนี้มาก่อน
 5. ยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

คำอธิบาย

 1. บัตรประจำตัวคนพิการ จะออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานให้บริการคนพิการคือ ศูนย์บริการคนพิการ ต่างจังหวัดจะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ในกรุงเทพฯ จะมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการในหลายจุด ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 3.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 4.โรงพยาบาลพระรามสอง 5.สถาบันราชานุกูล 6.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 7.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 8.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 9.โรงพยาบาลสิรินธร 10.ศูนย์บริการคนพิการลาดกระบัง,ศูนย์บริการคนพิการมีนบุรี,ศูนย์บริการคนพิการสายไหม,ศูนย์บริการคนพิการอ้อมน้อย, โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนพิการที่ควรมีบัตรคนพิการหรือไม่ ขึ้นอยูกับหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯได้ระบุไว้ โดยจะต้องผ่านการรับรองจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติ
 2. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการที่ระบุว่า คนพิการได้รับสิทธิเรียนฟรีจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. – 4.-5. เงินอุดหนุนทางการศึกษานี้ จะสนับสนุนเฉพาะนักศึกษาพิการที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว หมายถึง เป็นการเรียนจนจบปริญญาตรีใบแรกและใบเดียว

ดูเอกสารต้นเรื่อง

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง

Sample
thTH
en_USEN thTH