Back

กำหนดการ การเกณฑ์ทหาร ปี2563

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

และเพื่อเป็นการลดความแออัด รวมทั้ง มีการจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม และแยกช่วงวันที่ ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ

1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร
2. ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำใบแดง
3. ผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน

นักศึกษาที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2542) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 (เกิด พ.ศ. 2534-2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

ให้ไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

โดยกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
– วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
– วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร (ร้องขอ) เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด
– วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ
– ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่
โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Notes
ตัดสินใจให้รอบคอบว่าจะเลือก 1.สมัคร 2.จับใบดำใบแดง หรือ 3.ผ่อนผัน เพราะเมื่อแก้ไขหมายเรียก (สด.35) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ต้องไปตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกที่แก้ไขเท่านั้น

en_USEN
thTH en_USEN