Back

ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2563

สำหรับนักศึกษาชายสัญชาติไทยที่เกิดในปี 2542 หรือก่อนหน้านั้น แต่ยังไม่เคยยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ไม่เคยเรียน รด. และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน 2563 นี้

เตรียมเอกสารหลักฐานมายื่นได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการฯ) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 ธันวาคม 2562

  ติดต่อพี่ตุ๊กกี้ หรือพี่อภิชัย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หรือจะโทรมาถามก่อนที่ 02-329-8000 ต่อ 3243 ในเวลาราชการ และ 081-364-9071 นอกเวลาราชการ หรือจะสะดวกเป็น e-mail : gampao9324@gmail.com

Prepare documents as follows:

1.เขียนคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562

2.สำเนา สด.9 จำนวน 3 ฉบับ
(เอกสารขึ้นทะเบียนทหาร/ติดต่อสัสดีอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง)

3.สำเนาหมายเรียก สด.35 จำนวน 3 ฉบับ
(ติดต่อขอรับได้ที่ สัสดีอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร)

4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาและหน้าที่มีเลขที่บ้าน จำนวน 3 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

7. หนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 2 ฉบับ รวมเป็น 3 ฉบับ
(ขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 ตึกอธิการบดี บอกว่า “ขอเพื่อใช้ผ่อนผันทหาร โดยระยะเวลาหนังสือรับรองต้องระบุ 360 วัน” โดยจะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท

*เอกสารที่เป็นสำเนา เซ็นชื่อกำกับ พร้อมสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น

en_USEN
thTH en_USEN