Back

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.31 น. ถึงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. และได้สำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แต่ยังไม่ได้นำหลักฐานมายื่นคำร้องขอเบิกเงินสินไหมคืน

ขอให้นักศึกษาติดต่อยื่นคำร้องและส่งหลักฐานการเบิกเงินคืน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดอาจไม่รับการพิจารณาให้เบิกเงินคืน เนื่องจากเป็นประกันอุบัติเหตุปีต่อปี ยกเว้นถ้ายังมีการรักษาต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องภายหลังได้

หลักฐานประกอบการเบิกเงินคืน ดังนี้
1.1 เขียนคำร้องเบิกค่าสินไหม

1.2 ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา ทุกฉบับ
1.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา ทุกฉบับ
1.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน จำนวน 1 ฉบับ
1.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เริ่มเวลา 16.31 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 16.30 น.
จะเข้าสู่การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของปีการศึกษา 2563 ซึ่งบริษัทที่ได้รับการพิจารณาคือ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทจะออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยให้กับนักศึกษาทุกคนเหมือนทุกปีการศึกษา

หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและยังไม่ได้รับบัตรประกันฯ กรุณาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมายื่นคำร้องขอเบิกเงินคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี) ติดต่องานบริการนักศึกษา พี่ตุ๊ก วรรนิภา

หมายเหตุ : บัตรประกันจะทยอยแจกให้นักศึกษาหลังจากเปิดภาคเรียน 30 วัน เนื่องจากต้องรอกรมธรรม์ความคุ้มครอง

ติดต่อสอบถาม โทร 02 329 8000 ต่อ 3243 หรือเบอร์มือถือ 081 364 9071 (พี่ตุ๊ก)

นักศึกษาที่ไปฝึกงาน Download กรมธรรพม์ประกันอุบัติเหตุได้ Here.

นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุหลัง 1 กรกฎาคม 2563 ใช้ใบขอเบิกเงินคืนใบใหม่ Here.

en_USEN
thTH en_USEN