Back

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2564

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

สถาบันมีสวัสดิการดูแลนักศึกษา โดยได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาสถาบันทุกคน กับ บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ เข้ารักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน จะต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน และสามารถนำเอกสารหลักฐานมาเบิกได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

สอบถามExtra Details ได้ที่ คุณวรรนิภา  สุขพันธ์

โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243   (เวลา 08.30-16.30 )

หรือ เมล์ wannipha.su@kmitl.ac.th

en_USEN
thTH en_USEN