Back

ภาพกิจกรรมบุคลากร

การแข่งขันกีฬาบุคลากร 2565

6 – 22 ธันวาคม 2565

สถาบันได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรประจำปี 2565 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Sport World)

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

24 สิงหาคม 2565

ในโอกาสครบรอบ 62 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ “62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation” แก่ศิษย์เก่าเกียรติยศทั้ง 12 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์

อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

19 – 21 มิถุนายน 2565 งานสหกิจศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 224 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาดูงาน

31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาดูงานกิจกรรมของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

20 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2654 โดยเน้นการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook life และ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมงานในหอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 200 คน โดยปฏิบัติตามนโยบายด้ารการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

บุคลากร สจล. เข้ารับฟังการบรรยาย PDPA

12 พฤษภาคม 2565 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับฟังการบรรยาย PDPA

การประชุมสรรหาอธิการบดี รอบศิษย์เก่า

28 เมษายน 2565 ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมแคแสด

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ

30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลจากการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในโครงการ ลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

คัดกรองนักศึกษาในช่วงสอบ

1-7 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ

Part1  Part2  Part3  Part4  Part5

การประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 1

22 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 1

คัดกรองนักศึกษา

22 ตุลาคม 2563 บุคลากรสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน

7 ตุลาคม 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาทุน

ซ้อมรับเข็มไท

21 สิงหาคม 2563 การซ้อมรับเข็มไท ที่ลานพระจอมเกล้า Part 1   Part 2

ทำสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ.

14-18 กันยายน 2563 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานครบรอบ 25 ปี

28 สิงหาคม 2562 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานในสถาบันครบรอบ 25 ปี และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

ซ้อมรับเข็มไท

21 สิงหาคม 2562 การซ้อมรับเข็มไท ที่สนามกีฬาพระจอมเกล้า

รับ-ส่งนักศึกษาพิการ

20 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองยานพาหนะ อำนวยความสะดวกนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว รับ-ส่ง จากคณะไปอาคารเรียน ฝั่งอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

ประชุมสรรหาอธิการบดี

15 สิงหาคม 12562 ร่วมการสรรหาอธิการบดี ที่หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน

พิธีเปิดสนามกีฬาพระจอมเกล้า

6 สิงหาคม 2563 บุคลากรของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาพระจอมเกล้า

ติดตามดูกิจกรรมเชียร์

31 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษา-อาจารย์จากส่วนกลางและคณะ ติดตามดูกิจกรรมเชียร์ของนักศึกษาทุกคณะ

กีฬาบุคลากรสามพระจอมประจำปี 2562

27 เมษายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรสามพระจอม ประกอบด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

28 มกราคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

24-26 มกราคม 2562 งานสหกิจศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3

ประชุมหารือกิจการนักศึกษา

7 มกราคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง นโยบายรูปแบบและการปฎิบัติงานกิจการนักศึกษา ที่ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

รวมภาพกิจกรรม กยศ.

2561-2562 รวมภาพกิจกรรมของงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย การทำสัญญาผู้กู้ยืม,การสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม,การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562

14 พฤศจิกายน 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

มูลนิธิพระมหาไถ่ดูงาน

21 ตุลาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่นำนักเรียนพิการมาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการขับขี่ปลอดภัย

6 กันยายน 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

KMITL Open House 2018

24-25- สิงหาคม 2561 Open House 2018

การประชุมเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหอพักสถาบันและหอพักเครือข่าย

25-26 มิถุนายน 2561 ประชุมเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหอพักสถาบันและหอพักเครือข่าย ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สัมมนาบุคลากร จังหวัดกาญจนบุรี

21-23 มิถุนายน 2561 สัมมนาบุคลากร สจล. ที่จังหวัดกาญจนบุรี Part2 อำเภอสวนผึ้ง

สัมมนาบุคลากร จังหวัดจันทบุรี

17-19 มิถุนายน 2561 สัมมนาบุคลากร สจล. ที่จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

13-18 มิถุนายน 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37

2-9 มิถุนายน 2561 กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พานักศึกษารับทุน CP

1 มิถุนายน 2561 พานักศึกษาไปรับทุนการศึกษา CP

en_USEN
thTH en_USEN