Back

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 2565

10 – 11 ธันวาคม 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิตให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) มีบัณฑิตเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ในวันที่ 10 จำนวน 5,270 คน และวันที่ 11 จำนวน 5,927 คน

ภาพถ่ายบรรยากาศบางส่วน ในวันที่ 10 ธันวาคม และ 11 ธันวาคม 2565

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

29-30 ตุลาคม 2565

สำนักงานกิจการนักสึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมเปิดโลกสภา ท้าดีเบต

26 ตุลาคม 2565

สภานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม “เปิดโลกสภา ท้าดีเบต” บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงของชมรมต่างๆ พร้อมทั้งซุ้มกิจกรรมและอาหาร

พิธีมอบไทประดับเข็ม วิทยาเขตชุมพร

5 กันยายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ โดยมีนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พิธีมอบไทประดับเข็ม พระจอมเกล้าลาดกระบัง

1 กันยายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่คณบดี และตัวแทนนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ

9 มิถุนายน 2565

พิธีมอบรางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “ลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศผลและมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “ลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัลให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้

กิจกรรมติดดาว ก้าวที่ 23

27 พฤษภาคม 2565 งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมติดดาว ก้าวที่ 23 ที่หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา

30 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมกีฬานักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา ที่ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้า

นักศึกษาจิตอาสาช่วยแจกบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

21 – 25 กุมภาพันธ์ นักศึกษาจิตอาสาช่วยแจกบัตรนักศึกษาที่ชั้น 2 โรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564

25 มกราคม 2565 งานสหกิจศึกษาจัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ตัวแทนนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษาพิการเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานในระดับเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

KMITL Walking Street of Art

27-29 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม “KMITL Walking Street of Art”

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงาน

16 ตุลาคม 2563 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

OSDA live ครั้งที่ 1 Walking Street KMITL

27 สิงหาคม 2563 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานกิจการต่างประเทศและชมรม BiZWAY  ไลฟ์พาเที่ยวสถานีถนนคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

19 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คุณพชรพร พิจารณากุล (อ.พลอย) เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”  คุณวุฒิชัย พุ่มสงวน (อ.กุ๊กไก่) เรื่อง “กฏหมายเบื้องต้น” และคุณภัครวรรณ ดวงฤทธิ์ fashion Consultant เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน บุคลิกภาพ และการปรับตัวการทำงาน”

KMITL career exploration 2020

21-22 กุมภาพันธ์ 2563 งาน KMITL career exploration 2020 จัดที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

OSDA Talk ครั้งที่ 1 การวาง Time Frame ที่เหมาะสมฯ

13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม OSDA Talk เรื่อง “การวาง Time Frame ที่เหมาะสมในการซื้อขายหุ้นและการลงทุนระหว่างเรียน” โดย ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอประเทศไทย ที่ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 บริเวณหน้าอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

29 กุมภาพันธ์ 2563 งานสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจ ที่คณะอุตสาหกรรมอาหาร

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน

29 มกราคม 2563 นักศึกษาสหกิจนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับสถาบัน ที่อาคารปฏิบัติการแปรรูป ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดูงานกิจกรรมนักศึกษา

22 มกราคม 2563 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดูงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ ห้องประชุมแคแสด

รวมภาพกิจกรรมจิตอาสา

กันยายน  2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 งานจิตอาสาพระจอมเกล้าลาดกระบัง ดำเนินการโดย พี่ตุน ณภัทร ไวยิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2562

13 กันยายน 2562 งานสหกิจศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา “ฝึสหกิจยังไงให้ปัง!!!” ที่หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์

KMITL Open House 2019

24 สิงหาคม 2562 KMITL Open house

โครงการค่ายติดดาวก้าวที่ 20

1-3 มิถุนายน 2562 นักศึกษาทำกิจกรรมค่ายติดดาวก้าวที่ 20 ที่โรงแรมริชชี่ ฟิลด์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รวมภาพการมอบทุนการศึกษาจากภายนอก ในปี 2562

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากภายนอก นักศึกษาติดตามประกาศได้จากเพจ KMITL Student life

กิจกรรมสัมมนาสภานักศึกษา

5 พฤษภาคม 2562

โครงการสรุปกิจกรรมนักศึกษา

27-28 เมษายน 2562 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการสรุปกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกวดดนตรี 3K

4 เมษายน 2562 การประกวดดนตรี 3K ที่ลานหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ค่ายโตไกและวิทยาเขตชุมพร

11 มีนาคม 2562 กิจกรรมค่ายโตไก และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาระหว่างประเทศ

9-12 มีนาคม 2562 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาระหว่างประเทศ Tokai – Kmitl ครั้งที่ 22 ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา

27 กุมภาพันธ์ 2562 งานสหกิจศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงานประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ค่ายอาสาสามพระจอม

1-3  กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมค่ายอาสาสามพระจอม

KMITL Freshy 2018

KMITL Freshy 2561

กิจกรรมค่ายสร้างลาดกระบังสู่ชนบท ครั้งที่ 5

18-28 ธันวาคม 2561  กิจกรรมค่ายสร้างลาดกระบังสู่ชนบท ครั้งที่ 5  ที่โรงเรียนบ้านโคกโจด อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

All Thailand Karate do GOJU RYU Championship 2018

6-7 ตุลาคม 2561 All Thailand Karate do GOJU RYU Championship 2018 ที่หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

28 สิงหาคม 2561 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

en_USEN
thTH en_USEN