การติดต่อขอใช้สถานที่และจองรถFor Student

การขอใช้รถ

ขั้นตอนการขอใช้รถ

 1. ตัวแทนองค์กรนักศึกษากรอกเอกสารการขอใช้รถ ประกอบด้วย
 2. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาติดต่อ นายสิทธิโชค พัชรารัตน์ (พี่โชค) นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมทั่วไป กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทรสอบถาม 02 329 8000 ต่อ 3243
 3. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอใช้รถส่วนกลาง พร้อมแนบโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วและใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

หมายเหตุ :

 1. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาต้องดำเนินการติดต่อทำเรื่องขอใช้รถ  **ล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  15 วัน ก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม**
 2. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถส่วนกลางให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้องให้นำกลับไปแก้ไขและนำมาส่งใหม่
 3. เจ้าหน้าที่ทำการจองและตรวจสอบสถานะรถที่ฝ่ายยานพาหนะ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม หากวันที่จองไม่มีรถเพื่อทำกิจกรรม นักศึกษาต้องเลือกใหม่อีกครั้ง
 4. หากเจ้าหน้าที่ทำการจองรถ แล้วงานยานพาหนะไม่อนุมัติ เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบ หากอนุมัติรถให้ใช้ได้  เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารทั้งหมดนำส่งงานยานพาหนะ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติใช้รถ และแจ้งวันและเวลาใช้รถไปยังตัวแทนองค์กรนักศึกษาอีกครั้ง

การขอใช้สถานที่

ขั้นตอนการขอใช้สถานที่

 1. ให้ตัวแทนองค์กรนักศึกษาดำเนินการสร้างเอกสารบันทึกข้อความการขอใช้สถานที่ พร้อมแนบเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อความการขอใช้สถานที่
 2. ให้นำเอกสารข้อ 1 ทั้งหมดมาส่งที่ นายสิทธิโชค พัชรารัตน์ (พี่โชค) นักวิชาการศึกษา  สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทรสอบถาม 02 329 8000 ต่อ 3243
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอใช้ห้องประชุมหรือสถานที่ และประสานงานตรวจสอบห้องประชุมและสถานที่ตามบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานและส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :

 1. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาต้องดำเนินการติดต่อทำเรื่องขอใช้สถานที่  **ล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ ก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม**
 2. ตัวแทนองค์กรนักศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารการขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง จะต้องนำกลับไปแก้ไขและนำมาส่งใหม่
 3. หลังจากตัวแทนองค์กรนักศึกษายืนคำร้องการจองสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการจองและตรวจสอบการขอใช้ห้องหรือสถานที่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากสถานที่ที่ทำการจองไม่ว่าง ตัวแทนองค์กรนักศึกษาต้องเลือกสถานที่ใหม่
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการจองสถานที่แล้ว หน่วยงานนั้นไม่อนุมัติให้ใช้ เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบ หากอนุมัติให้ใช้ได้ เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกตามที่ร้องขอ
en_USEN
thTH en_USEN