Back

บริษัท Smart Tank และเครือข่าย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

กลุ่ม บริษัท Smart Tank และเครือข่าย Green Energy Network, Bangkok General Contractor
ดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภาชนะบรรจุของเหลว/ของแข็ง , ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ทางพลังงาน และ ธุรกิจก่อสรางทั่วไป มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส.
หรือ นักศึกษาพึ่งจบบการศึกษา สาขาเชื่อมโลหะ, สาขาก่อสร้าง, สาขากลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์ชีวิต

*เอกสารมี 3 หน้า กดเลื่อนที่ปุ่มลูกศรด้านล่างซ้าย

en_USEN
thTH en_USEN