ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกและตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

ณ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.      คณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษา

09.00 – 12.00 น.      พิจารณาคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษา ประเภท Oral Presentation

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.      พิจารณาคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษา ประเภท Oral Presentation (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.      คณะกรรมการ สรุปผลคะแนน และประกาศผู้ได้รับรางวัล

 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Start Time

8:00 am

มีนาคม 9, 2021

Finish Time

5:00 pm

มีนาคม 9, 2021

Address

Online

Event Participants

thTH
en_USEN thTH