Back

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาชาย ที่มีอายุ20 ย่าง 21 ปี (เกิดปี 2543 หรือก่อนหน้านั้น แต่ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร) และกำลังศึกษาอยู่ ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร ต้องมาดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน หรือมาดำเนินการยื่นเอกสารไม่ทันที่สถาบันกำหนด หากถูกคัดเลือกเข้ากองประจำการ จะไม่สามารถผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อได้ ต้องเข้ารับราชการทหารทันที

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผัน

1.คำร้องขอผันผันการเกณฑ์ทหาร

2.สำเนา สด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ

3.สำเนา สด.35 (หมายเรียก) จำนวน 3 ฉบับ ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอำเภอ/สัสดีเขต ตามภูมิลำเนาทหาร

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

5.สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

7.*หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนาอีก 2 ฉบับ (ขอรับได้ที่ ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยแจ้งว่า “ขอเพื่อใช้ผ่อนผันทหาร โดยระยะเวลาหนังสือรับรองต้องระบุ 360 วัน” มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)

*ขอออนไลน์ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
(ให้จนท.ส่งไปรษณีย์ส่งไปยังนักศึกษา และทำสำเนาถูกต้อง)
โทร. 0 2329 8000 (ต่อ) 3192, 3210-3213, 3188

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ : ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย แส้ทอง สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี) เลขที 1 ฉลองกรุง  1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ติดต่อพี่อภิชัย งานบริการนักศึกษา โทร 02 329 8000 ต่อ 3243 หรือเบอร์มือถือ 084-139-6929

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง

เอกสารประกอบการผ่อนผัน
thTH
en_USEN thTH