Back

OSDA สัญจร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

29 พฤศจิกายน 2565

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้ช่วยฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ และบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โดยมี ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และบุคลากรบางส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงต้อนรับ และร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันในอนาคต

thTH
en_USEN thTH