ด้วยงานงบประมาณ สำนักงานคลัง    ให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  และสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร แก่บุคลากรของสถาบันฯ  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 ที่กำลังระบาดอยู่นี้ ทางสำนักงานคลัง จึงขอแจ้งการให้บริการดังนี้

  1. พิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และใบเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานคลัง ที่ https://office.kmitl.ac.th/finance/forms/
  2. กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับสวัสดิการ และผู้ขอรับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้
  • กรณี ค่ารักษาพยาบาล 1.แนบใบเสร็จรับเงิน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร
  • กรณี ค่าเล่าเรียนบุตร 1. ใบเสร็จรับเงิน 2. หนังสือประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษา 3. สำเนาเลขทีบัญชีธนาคาร
  1. ส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1.  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง คุณวิภารัตน์  จันทศร ชั้น 3 สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เลขที่   1 ถนนฉลองกรุง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ช่องทางที่ 2.  ท่านสามารถนำเอกสารมายื่นด้วยตนเอง โดยสำนักงานคลังจะจัดกล่องใส่เอกสารไว้ที่

ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี ตรงประตูทางเข้าออก (ตรง รปภ.) ทั้ง 2 ด้าน

  1. การให้บริการช่องทางที่ 2  ของสำนักงานคลัง
  • ค่ารักษาพยาบาลรับเอกสารทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์
  • ค่าเล่าเรียนบุตร รับเอกสารทุกวันพุธของอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

  1. สำนักงานคลังจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งมาทุกวันศุกร์ และสำนักงานคลังจะแจ้งรายชื่อผู้ที่รับการโอนเงินให้ทราบผ่านที่หน้าเว็ปไซต์ของสำนักงานคลังที่

https://office.kmitl.ac.th/finance/2627/welfare/

และทางระบบ e-office ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป   หากมีการเปลี่ยนแปลง  ทางสำนักงานคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวิภารัตน์ จันทศร โทร.061-156-2415 **