สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

อบรมการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
( Integrity and tranperency Assessment : ITA )
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

June 24, 2019
© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X