สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร. 0 2329 8000

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน (O10-O12)

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การปฏิบัติงาน (O13-O17)

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน HR

-คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธิ์

-คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

-คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ขั้นตอนการขอรับบริการ สำนักงานคลัง

-ขั้นตอนการขอรับบริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

-คู่มือการให้บริการสำนักหอสมุดกลาง

-คู่มือการบริหารเงินอุดหนุนของโครงการวิจัยฯ

-ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งลิขสิทธิ์

-ขั้นตอนการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

-สถิติการให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง

-สถิติการให้บริการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

-สถิติการให้บริการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล

-ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักหอสมุดกลาง

-ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

O17 E–Service

-E–Service สำนักทะเบียนและประมวลผล

-ระบบสืบค้น (OPAC)

-ระบบยืมต่อ (Renews)

-วารสาร Current Applied Science and Technology (CAST)

-สืบค้นข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

-แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

-แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(งบประมาณแผ่นดิน)รอบ 6 เดือน

-รายงานแผน-ผล การจัดชื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน) รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

-รายงานแผน/ผล การจัดชื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21-O24)

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัสดุ

-ประกาศสถาบัน เรื่องการประกวดราคา

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 63

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 63

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

-รายงานผลการจัดซื้อเงินงบประมาณ 2562

-รายงานผลการจัดซื้อเงินรายได้ 2562

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29-O31)

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36-O38)

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

-ประกาศสถาบันเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

-หนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-นิทรรศการ สัปดาห์รณรงค์ความโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

-กิจกรรมที่ส่วนงานวิชาการได้ดำเนินการ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42-O43)

© 2018 Computer Service Center.

Setup Menus in Admin Panel

X