Back

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2566

💡เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
การฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
📆ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566
🌆ณ ห้องประชุมแคแสด
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี
**วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566**
⏰ ช่วงเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น.
หัวข้อ “ก้าวสู่โลกการทำงานยังไงให้ปัง!!”
วิทยากรโดย ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส
⏰ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
หัวข้อ “มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า (ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการนำเสนอ)”
วิทยากรโดย คุณศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารฯ
**วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566**
⏰ ช่วงเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น.
หัวข้อ “การออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาอย่างบูรณาการและกลยุทธ์ของความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา”
วิทยากรโดย ดร.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
📃สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสแกน QR Code หรือ ผ่านระบบทรานสคริปต์กิจกรรม : https://osda.kmitl.ac.th
รายละเอียดการลงทะเบียนสามารถเลื่อนลงมาดูได้ที่ “กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้” ดูตามวันเวลาที่กำหนดของกิจกรรมได้เลยน้าา
**สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และจะได้รับชั่วโมงทุน/กยศ./กิจกรรม จำนวนหัวข้อละ 3 ชั่วโมง**
en_USEN
thTH en_USEN