รายชื่อชมรม

พัฒนาศักยภาพ

WOR

วิทยุสมัครเล่น

Chorus

ขับร้องประสานเสียง

messageImage_1633938793610 - 327 วรีรัตน์

วัฒนธรรมอิสาน

มุสลิม

1015148_664649066894614_57934637_o

ยิงปืน

karatedo

คาราเต้โด

บาสเกตบอล

หมากกระดาน

เทควันโด

ยูโด

เปตอง

ยานยนต์

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

SoftBall

ซอฟท์บอล

ภาษาญี่ปุ่น

Youth

ผู้นำเยาวชนจิตอาสา

เยาวชนสร้างชาติ

พลังงานหาร 2

664619D8-CD8F-45EA-A7E1-C0C8BC30ACA9 - TANAPONG PHUPUENG

Food&Beverage

240425708_4428498530526500_2849143978816485056_n

อนุรักษ์ธรรมชาติ

อาสาพัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ศีลธรรมพัฒนาชีวิต

Army

นักศึกษาวิชาทหาร

การขอจัดตั้งชมรม

เขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรม เขียนโครงการสำหรับปีการศึกษาหน้า
องค์การนักศึกษาจะพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานกิจการนักศึกษาพิจารณาเซ็นอนุมัติ
สามารถจัดตั้งชมรม และสามารถดำเนินโครงการตามที่เขียนไว้ตามปีการศึกษานั้น ๆ - ส่งคำร้อง / เล่มโครงการ - ผ่านการพิจารณา - อนุมัติ - จบปีการศึกษา

รายละเอียดการขอจัดตั้งชมรม

รายละเอียด

ให้ผู้เป็นหัวหน้าชมรมเขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อชมรม
 2. สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายชมรม
 3. ประเภทกิจกรรม
 4. วัตถุประสงค์
 5. อาจารย์ที่ปรึกษา
 6. สถานที่ตั้ง
 7. ประวัติความเป็นมา
 8. ผลงานที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)
 9. ชื่อ คณะ รหัสนักศึกษา และลายมือชื่อของประธานกลุ่ม พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารชมรม

 1. ประธาน
 2. รองประธาน
 3. เลขานุการ
 4. เหรัญญิก
 5. ประชาสัมพันธ์
 6. อื่น ๆ ตามสมควร

สมาชิกชมรม

 • ชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 80 คน
 • มาจากคณะ / วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 คณะ / วิทยาลัย
 • สมาชิกแต่ละคณะ / วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 คน
en_USEN
thTH en_USEN