รายชื่อชมรม

การขอจัดตั้งชมรม

เขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรม เขียนโครงการสำหรับปีการศึกษาหน้า
องค์การนักศึกษาจะพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานกิจการนักศึกษาพิจารณาเซ็นอนุมัติ
สามารถจัดตั้งชมรม และสามารถดำเนินโครงการตามที่เขียนไว้ตามปีการศึกษานั้น ๆ - ส่งคำร้อง / เล่มโครงการ - ผ่านการพิจารณา - อนุมัติ - จบปีการศึกษา

รายละเอียดการขอจัดตั้งชมรม

รายละเอียด

ให้ผู้เป็นหัวหน้าชมรมเขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อชมรม
 2. สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายชมรม
 3. ประเภทกิจกรรม
 4. วัตถุประสงค์
 5. อาจารย์ที่ปรึกษา
 6. สถานที่ตั้ง
 7. ประวัติความเป็นมา
 8. ผลงานที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)
 9. ชื่อ คณะ รหัสนักศึกษา และลายมือชื่อของประธานกลุ่ม พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารชมรม

 1. ประธาน
 2. รองประธาน
 3. เลขานุการ
 4. เหรัญญิก
 5. ประชาสัมพันธ์
 6. อื่น ๆ ตามสมควร

สมาชิกชมรม

 • ชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 80 คน
 • มาจากคณะ / วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 คณะ / วิทยาลัย
 • สมาชิกแต่ละคณะ / วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 คน
thTH
en_USEN thTH