ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก.

ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

พิจารณาให้ทุน 1 คนต่อ 1 หลักสูตร (ปกติ) ไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ หากผู้ขอรับทุนหลักสูตรใด ไม่เข้าเกณฑ์คัดเลือกการรับทุน ให้พิจารณาให้หลักสูตรอื่นภายในส่วนงานวิชาการเดียวกัน โดยพิจารณาดังนี้

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. รายได้รวมของผู้รับทุน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา และหรือมารดา มีรายได้สุทธิรวมกันไม่เกิน 360, 000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยต้องนำหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ ยื่นประกอบเพื่อขอรับทุน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

2.2 หลักฐานการชำระภาษีของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

2.3 ในกรณีที่บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป เป็นผู้รับรองรายได้

ทั้งนี้ให้ผู้รับรองรายได้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ แสดงประกอบไว้เป็นหลักฐาน

 1. ให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา
 1. หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยผู้รับทุน จะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติทุน จนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
 2. ในขณะรับทุนการศึกษา หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะได้รับยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
 3. ในขณะรับทุนการศึกษาหากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกยกเลิกทุนอุดหนุนการศึกษา
 4. ผู้รับทุนมีสิทธิเข้าพักในหอพักสถาบันตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักสถาบัน แต่ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
 5. ผู้รับทุนจะต้องช่วยงานระดับคณะวิทยาลัยสถาบัน หรือกิจกรรมกลุ่ม ตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข.

ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน

 1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. รายได้รวมของผู้รับทุน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดา และหรือมารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดาและหรือมารดา มีรายได้สุทธิรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยต้องนำหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ ยื่นประกอบเพื่อขอรับทุน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 หนังสือรับรองเงินเดือน จากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

2.2 หลักฐานการชำระภาษีของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

2.3 ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายใด้ประจำ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป เป็นผู้รับรองรายได้

ทั้งนี้ให้ผู้รับรองรายได้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ แสดงประกอบไว้เป็นหลักฐาน

 1. ให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา
 1. หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาหลังจากที่ได้รับการอนุมัติทุน
 2. ในขณะรับทุนการศึกษา หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกยกเลิกทุนอุดหนุนการศึกษา
 3. ผู้รับทุน จะต้องช่วยงานระดับคณะวิทยาลัย สถาบัน หรือกิจกรรมกลุ่ม ตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทุนสนับสนุนนักศึกษาในภาวะวิกฤติ

 1. นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 2. ผู้รับทุนจะต้องช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือกิจกรรม กลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

สมัครได้ตลอดปีการศึกษา

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน

 1. นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นนักศึกษาที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนเงินให้ยืมตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น โดยโอนจ่ายตรงจากสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
 2. ผู้รับทุนจะต้องคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามสัญญาทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน โดยชำระคืนกองทุนการศึกษา ในรูปแบบของการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่สถาบัน และให้ชำระคืนภายในปีการศึกษาที่ได้รับทุน หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาการรับทุนในครั้งถัดไป และไม่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษา
 3. ในกรณีที่ผู้รับทุน พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่สามารถดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับกองทุนการศึกษาได้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการชดใช้ค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนกองทุนการศึกษาแทนผู้รับทุน

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

 1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
 2. นักศึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นโรค COVID-19 หรือ
 3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินของครอบครัวนักศึกษาหรือ
 4. นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือ
 5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการผู้ขอรับทุนต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองเพื่อยืนยันเกณฑ์การรับทุนในทุกกรณี
 1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท
 2. นักศึกษาต้องช่วยงานระดับคณะหรือสถาบันและกิจกรรมกลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
thTH
en_USEN thTH