ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะ

E – Mail : osda@kmitl.ac.th

สามารถติดต่อผ่านทาง inbox ของ Facebook KMITL Student life

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง 10520

โทรศัพท์

02-329-8142 และ 02-329-8000 ต่อ 3242

โทรสาร

02-329-8142

ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ โทร 02-329-8000 ต่อ…

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

02-329-8149 (ตรง) หรือ 02-329-8000 ต่อ 3249

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรม,กีฬา,วินัยนักศึกษา)

สายใน ต่อ 3246

กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สายใน ต่อ 3243

กลุ่มงานทุนการศึกษา

สายใน กยศ. ต่อ 3185 และ 3183 ทุนอื่นๆ 3244

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ (สหกิจ,ศิษย์เก่า,MOU,จิตอาสา)

สายใน ต่อ 3302 และ 3240

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

สายใน ต่อ 3242
thTH
en_USEN thTH