กยศ. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.1 รายเก่าเลื่อนชั้นปี
1.2 รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา
1.3 รายใหม่ ไม่เคยกู้ยืม

คุณสมบัติ

 • มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน นับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี รวมกันแล้วไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้รวมของครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ตามจำนวนชั่วโมงที่กองทุนฯกำหนด
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

* ยื่นขอกู้ยืมเป็นรายปี

กยศ. ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

2.1 รายเก่าเลื่อนชั้นปี
2.2 รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา
2.3 รายใหม่ ไม่เคยกู้ยืม

คุณสมบัติ

 • มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
 • ศึกษาในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขา ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด
 • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ตามจำนวนชั่วโมงที่กองทุนฯกำหนด
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

* ยื่นขอกู้ยืมเป็นรายปี

เงินที่ได้รับ/ปีการศึกษา

กยศ. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
 • ค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน *ตามที่นักศึกษาประสงค์ขอกู้ยืม

กยศ. ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 
 • ค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน *หากจะกู้ยืมค่าครองชีพ จะต้องเป็นผู้มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

เอกสารยื่นขอกู้ยืม กยศ. สำหรับรายใหม่

  • กยศ. สจล.1      1 แผ่น
  • แบบคำขอ/ยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอกคำขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์ 1 แผ่น
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. 101) พร้อมติดรูปผู้ขอกู้ยืม  4 แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม  1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม 1 แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
   • กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  1 แผ่น
    • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  1 แผ่น
   • กรณี บิดา หรือ/และ มารดา
    • เสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร  1 แผ่น
    • หย่าร้าง แนบสำเนาใบหย่า  1 แผ่น
   • เรียงความ “ความจำเป็นที่จะต้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ” ไม่เกิน 1 หน้า A4 1 แผ่น
   • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว  1 ชุด
    • มีรายได้ประจำ
     • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
    • ไม่มีรายได้ประจำ
     • หนังสือรับรองรายได้ (แบบ กยศ. 102) *พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
    • แผนผังและรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของ บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 1 แผ่น

  รูปบ้านต้องเห็นเลขที่บ้านหรือตัวบ้านชัดเจน (ทำลงใน A4 หน้าเดียว)

  • หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)  1 แผ่น
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1 แผ่น
  • บันทึกกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์  1 ฉบับ
  • *เฉพาะผู้ที่เคยกู้ยืมมาแล้ว
   • ประวัติการกู้ยืมที่พิมพ์จาก E-Studentloan หรือ สำเนาสัญญาจากสถานศึกษาเดิม  1 ชุด
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

เอกสารยื่นขอกู้ยืม กยศ. รายเก่า

  • กยศ. สจล. 1         1 แผ่น
  • แบบคำขอ/ยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอกคำขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์ 1 แผ่น
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. 101) พร้อมติดรูปผู้ขอกู้ยืม  4 แผ่น
  • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว  1 ชุด
   • มีรายได้ประจำ
    • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
   • ไม่มีรายได้ประจำ
    • หนังสือรับรองรายได้ (แบบ กยศ. 102) *พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
   • หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)  1 แผ่น
   • สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1 แผ่น
   • บันทึกกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์  1 ฉบับ
thTH
en_USEN thTH