สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ โดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

91916049_2744175522303171_2789362443053170688_n

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์

smo_ar

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

smo_agri

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

smo_ed

คณะวิทยาศาสตร์

smo_sc

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

smo_agro

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

smo_it

คณะบริหารธุรกิจ

kbs

คณะศิลปศาสตร์

smo_la

คณะแพทยศาสตร์

smo_md

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง

smo_encon2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

smo_ami

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

103901071_2625301184395869_3600557916099609015_n

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

smo_iaai

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

smo_imse
thTH
en_USEN thTH