การใช้บริการศูนย์กีฬา

สมาชิกของศูนย์กีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน

2.ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันและครอบครัว พนักงานหรือลูกจ้างของโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ และพนักงานหรือลูกจ้างของหลักสูตรอื่นๆที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน นักศึกษาระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก  และศิษย์เก่าของสถาบัน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างของสถาบันที่เกษียณอายุไปแล้ว

3.นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนหรือนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน

4.บุคคลภายนอก

สมาชิกข้อ 1. – 3. ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิกข้อ 4. ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาท/ปี

วัน เวลา ในการเปิดใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแต่ละครั้งมีดังนี้

วัน-เวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/ชั่วโมง)
สมาชิกประเภทที่  1,2  และ 3 สมาชิกประเภทที่ 4 ไม่เป็นสมาชิก
ทุกวัน
 8:30 – 16:00 น. ฟรี 20 40
ทุกวัน
16:00 – 21:00 น. ฟรี 60 120
วัน-เวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/ชั่วโมง)
สมาชิกประเภทที่  1,2 และ 3 สมาชิกประเภทที่ 4 ไม่เป็นสมาชิก
ทุกวัน
 8:30 – 16:00 น. ฟรี 20 40
ทุกวัน
16:00 – 21:00 น. ฟรี 40 80

การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

ห้องฟิตเนสเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 20.00 น. ยกเว้นวันอังคารและวันศุกร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 20.00 น. จำกัดผู้ใช้สูงสุดต่อครั้ง 20 คน โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.00 น. รอบที่ 4 เวลา 14.31 – 16.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.01 – 12.00 น. รอบที่ 5 เวลา 16.01 – 18.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น. รอบที่ 6 เวลา 18.01 – 19.45 น.
วัน-เวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/รอบ)
สมาชิกประเภทที่  1,2 และ 3 สมาชิกประเภทที่ 4 ไม่เป็นสมาชิก
ทุกวัน
8:30 – 16:00 น. 10 20 30
ทุกวัน
16:00 – 21:00 น. 10 60 80

การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

สระว่ายน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 20.00 น. ยกเว้นวันอังคารและวันศุกร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 20.00 น. จำกัดผู้ใช้สูงสุดต่อครั้ง 20 คน โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.00 น. รอบที่ 4 เวลา 14.31 – 16.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.01 – 12.00 น. รอบที่ 5 เวลา 16.01 – 18.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น. รอบที่ 6 เวลา 18.01 – 19.45 น.
ประเภทสมาชิก ค่าบริการลงสระ ค่าบริการเรียนว่ายน้ำรวม 10 ชั่วโมง
(บาท/คน/รอบ) (บาท/คน)
8:30 – 16:00 น. 16:00–21:00 น. ผู้เรียน 1 คน ผู้เรียน 2-4 คน
ประเภทที่ 1, 2 และ 3 20 30 2,000 1,000
ประเภทที่ 4 40 80
ไม่เป็นสมาชิก 30 50
เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 135 ซม. 30 50
วัน-เวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/ห้อง/ชั่วโมง)
สมาชิกประเภทที่  1,2  และ 3 สมาชิกประเภทที่ 4 ไม่เป็นสมาชิก
ทุกวัน
 8:30 – 16:00 น. 40 80 120
ทุกวัน
16:00 – 21:00 น. 60 100 150
  • การใช้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ทุกคนที่มาใช้บริการต้องสแกน Application ไทยชนะ และ QR Code ประจำอาคาร ที่สถาบันกำหนดทุกครั้ง
  • ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาสถาบันฯ ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิในจุดที่สถาบันกำหนดทุกครั้ง และต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • ผู้มาใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด
  • สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ลู่วิ่ง ให้บริการฟรีทุกวัน หรือตามประกาศของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
  • โยคะ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 18.30 น.
  • แอโรบิค ทุกวัน เวลา 18.00 – 19.00 น.
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 815 2054 หรือ 081 827 2878

หมายเหตุ :  อัตรานี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป

thTH
en_USEN thTH