PF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

kiattisak.ro@kmitl.ac.th

P-(35)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2341

sutee.ch@kmitl.ac.th

Thanong2

นายทนงศักดิ์ จันทร์หมื่นไวย

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

3249

Tanongsuk.ju@kmitl.ac.th

แอน

นางสาววณิชยา อวนศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

3241

Wanichaya.ou@kmitl.ac.th

ป่าน

นางสาวมัณฑนา แจ่มศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

mantana.ch@kmitl.ac.th

งานทุนการศึกษาภายนอก

ตุ๊ก

นางนภาพร ไกรธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3244

Naphaphon.kr@kmitl.ac.th

งานกองทุนการศึกษา สจล.

P (25)

นายวุฒิเดช พันธะปลิว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

wuttided.pa@kmitl.ac.th

จ๋อม

นางสุวรรณ พรมุลา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

3244

suwan.po@kmitl.ac.th

งานทุน กยศ.

เจี๊ยบ

นางฐิติรัตน์ ตันโช

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3185

titirat.ta@kmitl.ac.th

ขิง

นางกมลชนก สาระพัดวิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3185

kamonchanok.wa@kmitl.ac.th

อี๊ด

นายสัญญา สุขพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3240

Sanya.su@kmitl.ac.th

P (13)

นางเมทินี ฐิติกุลรัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3240

maynie3455@hotmail.com

งานสหกิจศึกษา

โหน่ง

นางสาวอานันตยา อุ่นทวง

ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล

3302

anantaya.ou@kmitl.ac.th

Asset 14@4x

นางสาวณิชชา กิตติกาญจนภรณ์

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

3302

kn.orawan@hotmail.com

Asset 15@4x

นางสาววริฐา สังข์ทองงาม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3302

waritha.anny2533@gmail.com

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หนิง

นางสาวกันยกร เจริญวิชญ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3241

aranyika.im@kmitl.ac.th

แอนวนิช

นางสาววณิชยา อวนศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3241

Wanichaya.ou@kmitl.ac.th

งานสื่อและประชาสัมพันธ์

Asset 2@4x

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3247

Phongpisit.to@kmitl.ac.th

หนิง

นางสาวกันยกร เจริญวิชญ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3241

aranyika.im@kmitl.ac.th

ตุน

นายณภัทร ไวยิ่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์

Napat.wa@kmitl.ac.th

จัญย

นางสาวกันยภัทร ทองมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3811

Kanyapat.to@kmitl.ac.th

งานประสานงานและความร่วมมือ

666

นางสาวกันยภัทร ทองมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3811

Kanyapat.to@kmitl.ac.th

งานกิจกรรมทั่วไป

ตุ๊

นายนิมิต สาตรปรุง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3246

Ksnimit@kmitl.ac.th

แบ๊งค์

นายอัคริศ ต้นพิพัฒน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3246

Akarit.ta@kmitl.ac.th

โกสุม

นางโกสุม พึ่งพรพรหม

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

3246

Kosum.pu@kmitl.ac.th

เจน

นางสาวธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

3246

Tanapornnat.yi@kmitl.ac.th

ต้น

นายพีชนพล ทวยหา กิจนิธิไพศาล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3246

Phichanaphon.ki@kmitl.ac.th

งานกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ

อ๊อด

นายสมหมาย วงษ์อินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3245

Sommai.wo@kmitl.ac.th

Asset 1@4x

นางรัตนา รัตนายน

ตำแหน่ง พยาบาล

3245

ratana.ra@kmitl.ac.th

งานกิจกรรมจิตอาสา

ตุน

นายณภัทร ไวยิ่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์

Napat.wa@kmitl.ac.th

งานผ่อนผันทหาร และ รด.

ชัย

ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย แส้ทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3243

apichai.ha@kmitl.ac.th

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ตุ๊กกี้

นางวรรนิภา สุขพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3243

wannipha.su@kmitl.ac.th

งานวินัยนักศึกษา

อี๊ด

นายสัญญา สุขพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3240

Sanya.su@kmitl.ac.th

งานนักศึกษาพิการ

Asset 2@4x

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3247

Phongpisit.to@kmitl.ac.th

งานธุรการ

เหน่ง

นางจีรวัฒน์ จันทโชติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3242

jerawat.ch@kmitl.ac.th

แอนน

นางสาวสุปราณี วงศ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3242

kwsupran@kmitl.ac.th

งานยุทธศาสตร์

กุ้ง

นางสาวประภาพรรณ ทองประชุม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3241

prapapan.to@kmitl.ac.th

ผู้รวบรวมข้อมูลปรับปรุงเว็บไซต์

นักศึกษาฝึกงาน (17 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฎาคม 2562)

P (31)

นางสาวธันยาภรณ์ มั่งมีผล

P (32)

นางสาวแก้วตา เอกรักษา

P (33)

นายอัจฉริยะ นภากร

P (34)

นายอติกานต์ ยังเจริญ

thTH
en_USEN thTH