Artboard 1@4x

ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

pakkapong.pu@kmitl.ac.th

รณน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณน เจียรตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2341

ranon.ji@kmitl.ac.th

Thanong 4

นายทนงศักดิ์ จันทร์หมื่นไวย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

3249

Tanongsuk.ju@kmitl.ac.th

งานกองทุนการศึกษา สจล.

P (25)

นายวุฒิเดช พันธะปลิว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

wuttided.pa@kmitl.ac.th

จ๋อม

นางสุวรรณ พรมุลา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

suwan.po@kmitl.ac.th

งานทุนการศึกษาภายนอก

ตุ๊ก

นางนภาพร ไกรธรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

Naphaphon.kr@kmitl.ac.th

งานทุน กยศ.

ขิง

นางกมลชนก สาระพัดวิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3185

kamonchanok.wa@kmitl.ac.th

Unwa Update

นางสาวอัญวา ไกรชิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3183

anwa.kr@kmitl.ac.th

งานสื่อสารองค์กร

ตุน

นายณภัทร ไวยิ่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์

napat.wa@kmitl.ac.th

Asset 2@4x

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

phongpisit.to@kmitl.ac.th

หนิง

นางสาวกันยกร เจริญวิชญ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3241

aranyika.im@kmitl.ac.th

งานสหกิจศึกษา

AnnB

นางสาววณิชยา อวนศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3241

Wanichaya.ou@kmitl.ac.th

Asset 15@4x

นางสาววริฐา สังข์ทองงาม

3302

warittha.sa@kmitl.ac.th

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

Asset 5@4x

นางสาวกันยกร เจริญวิชญ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3241

aranyika.im@kmitl.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

Artboard 1@4x

นางสาวชยิกา แก้วประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3242

Chayiga.ka@kmitl.ac.th

งานการเงินและยุทธศาสตร์

Asset 6@4x

นางสาวสายธารทิพย์ นาจาน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3246

saithantip.na@kmitl.ac.th

งานกิจกรรม กีฬาและสุขภาพ

เจน

นางสาวธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3246

Tanapornnat.yi@kmitl.ac.th

ต้น

นายฌานจิระ ทวยหา กิจนิธิไพศาล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3811

Phichanaphon.ki@kmitl.ac.th

Asset 13@4x

นางสาวจินดารัตน์ โคมเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3245

jindarat.kh@kmitl.ac.th

Asset 4@4x

นายสิทธิโชค พัชรารัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3243

sitthichok.ph@kmitl.ac.th

งานกิจกรรมจิตอาสา

ตุน

นายณภัทร ไวยิ่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์

Napat.wa@kmitl.ac.th

งานผ่อนผันทหาร และ รด.

ชัย

ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย แส้ทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

apichai.sa@kmitl.ac.th

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

TUK2

นางวรรนิภา สุขพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3243

wannipha.su@kmitl.ac.th

งานวินัยนักศึกษา

อี๊ด

นายสัญญา สุขพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Sanya.su@kmitl.ac.th

งานนักศึกษาพิการ

Asset 2@4x

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3244

Phongpisit.to@kmitl.ac.th

ผู้รวบรวมข้อมูลปรับปรุงเว็บไซต์

นักศึกษาฝึกงาน (17 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฎาคม 2562)

P (31)

นางสาวธันยาภรณ์ มั่งมีผล

P (32)

นางสาวแก้วตา เอกรักษา

P (33)

นายอัจฉริยะ นภากร

P (34)

นายอติกานต์ ยังเจริญ

thTH
en_USEN thTH