ระยะเวลาประกันภัยอุบัติเหตุ

 • 1 ก.ค. 2563 เวลา 16.31 น. – 1 ก.ค. 2564 16.30 น.
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาจะเป็นความคุ้มครองปีต่อปี โดยสถาบันจะต่อประกันให้ทุกปี แต่ละปีการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทและเงื่อนไขที่เข้ารับประกันภัย

จำนวนเงินประกันภัย

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุต่อหนึ่งเหตุการณ์   40,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ (มีข้อยกเว้นเรื่องแอลกอฮอล์ฯ) 400,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตรกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 400,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตเพราะสุขภาพ มอบเงินช่วยเหลือ 40,000 บาท

ใช้ได้ในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 350 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ คลิก

*ใช้บัตรประกันยื่นได้เลย

**กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล/คลินิก/โรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาและนำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินมายื่นเบิก

***อย่าลืมพกบัตรประกันด้วย

ประกันอุบัติเหตุ ในกรณีสำรองจ่ายไปก่อน ใช้หลักฐานดังนี้

 1. เขียนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คลิก
 2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารรักษาพยาบาล ถ้ามี)
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาสมุดบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ ธนาคารใดก็ได้ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 6. เจ้าหน้าที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกวันพุธ ยกเว้นติดวันหยุดราชการ จะทำการเบิกในวันถัดไป
 7. นักศึกษาจะได้รับเงินประกันหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ

*การเบิกเงินคืนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

**ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นเขียนและเซ็นเอกสาร

สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกอธิการบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • 02-329-8000 ต่อ 3243
 • 081-3649071 (คุณวรรนิภา : พี่ตุ๊ก)
 • Gampao9324@gmail.com

นักศึกษา สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุแก่โรงพยาบาลเอกชนได้ 24 ชั่วโมง เกือบทุกแห่ง ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

แต่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน ในกรณี

 1. เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนแต่ไม่ได้นำบัตรประกันอุบัติเหตุไปด้วย
 2. เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐ หรือคลินิคที่ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขการประกัน

หากจำเป็นต้องสำรองจ่าย ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนมาเบิกคืนได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจฯ) ชั้น 4 ออกจากลิฟท์อยู่ขวามือ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดีฯ) ติดต่องานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ดูแลชื่อพี่ตุ๊ก ถ้ามีข้อสงสัยเป็นพิเศษ โทรถามได้ที่ 02 329 8000 ต่อ 3243 หรือเบอร์มือถือ 081 364 9071

เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่

 1. กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งอุบัติเหตุฯ 
 2. ใบเสร็จรับเงิน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (ถ่ายเอกสาร) ทุกฉบับ รวมถึงใบสรุปงบค่ารักษา (ถ้ามี)
 3. ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (กรณีรักษาหลายที่)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง-ชื่อ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 2 ฉบับ ธนาคารอะไรก็ได้ (เซ็นสำเนาถูกต้อง-ชื่อ)

*ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นในการเขียนและเซ็นเอกสาร

ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบตามนี้ มิเช่นนั้นแล้วจะส่งเบิกไม่ได้

หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งเบิกแล้ว นักศึกษาจะได้รับเงินคืนประมาณ 3 สับดาห์

ตรวจสอบรายชื่อคนที่บริษัทประกันฯโอนเงินคืนให้แล้วทาง Facebook สวัสดิการนักศึกษาลาดกระบัง

นักศึกษาที่ไปฝึกงาน Download กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้ ที่นี่

รายชื่อนักศึกษาที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ คืน (สำรองจ่ายไปก่อน) คลิก….

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลทางไปรษณีย์ได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยส่งแบบลงทะเบียน EMS เท่านั้น

คุณวรรนิภา สุขพันธ์

สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร 081-364-9071

thTH
en_USEN thTH