การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564

ระยะเวลาความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุบริษัทอาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของสถาบันทุกชั้นปี รวมถึงวิทยาเขตชุมพรฯ

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึง 1 กรกฎาคม 2565 16.30 น.

 

Download  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

 • นักศึกษาสถาบันโคเซ็น แห่ง สจล.

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึง 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

*คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

**ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาจะเป็นความคุ้มครองปีต่อปี โดยสถาบันจะต่อประกันให้ทุกปี แต่ละปีการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทและเงื่อนไขที่เข้ารับประกันภัย

 

จำนวนเงินประกันภัย

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุต่อหนึ่งเหตุการณ์   40,000 บาท
 • ค่าเดินทางกรณีเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุต่อเนื่อง 300 บาท ต่อเหตุการณ์
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ข้อยกเว้นอื่นๆตามกรมธรรม์ประกันภัย) 400,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มอบเงินช่วยเหลือ 40,000 บาท
 • ความคุ้มครองอื่นและข้อยกเว้นระบุตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่ คลิก

*ใช้บัตรประกันยื่นได้เลย

**กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล/คลินิก/โรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาและนำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินมายื่นเบิก

***อย่าลืมพกบัตรประกันด้วย

กรณีที่ต้องเบิกเงินคืน

โดยปกติแล้ว หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่โรงพยาบาลที่เข้ารักษาได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยังมีกรณีที่นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐานมาขอเบิกคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์

กรณีตัวอย่างที่นักศึกษาต้องสำรองจ่าย

 • กรณีนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จะเริ่มและสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 16.30 น. ของทุกปี แต่บัตรประกันฯจะเริ่มทยอยส่งไปยังคณะของนักศึกษา ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม หากประสบอุบัติเหตุในช่วงนี้ (1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ) จึงต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

 • กรณีนักศึกษาไม่ได้พกบัตรประกันอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาพยาบาล

เมื่อได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุแล้ว นักศึกษาควรพกบัตรประกันติดตัวไว้ตลอดเวลา

 • กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัทประกัน

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาได้ ที่นี่

เอกสารหลักฐานที่ใช้เบิกเงินคืน

 1. เขียนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ Download แบบฟอร์มได้ที่ คลิก
 2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล ถ้ามี) 1 ชุด
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาสมุดบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ ธนาคารใดก็ได้ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 6. บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นคดีความ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • เจ้าหน้าที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกวันพุธ ยกเว้นติดวันหยุดราชการ จะทำการเบิกในวันถัดไป
 • นักศึกษาจะได้รับเงินประกันหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ
 • การเบิกเงินคืนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

**ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นเขียนและเซ็นเอกสาร

การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลทางไปรษณีย์

ให้นักศึกษา ส่งแบบลงทะเบียน EMS เท่านั้น

คุณวรรนิภา สุขพันธ์

สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกอธิการบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • 02-329-8000 ต่อ 3243
 • 081-3649071 (คุณวรรนิภา : พี่ตุ๊ก)
 • Gampao9324@gmail.com

การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาประกันภัยอุบัติเหตุ

 • 1 ก.ค. 2563 เวลา 16.31 น. – 1 ก.ค. 2564 16.30 น.
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาจะเป็นความคุ้มครองปีต่อปี โดยสถาบันจะต่อประกันให้ทุกปี แต่ละปีการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทและเงื่อนไขที่เข้ารับประกันภัย

จำนวนเงินประกันภัย

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุต่อหนึ่งเหตุการณ์   40,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ (มีข้อยกเว้นเรื่องแอลกอฮอล์ฯ) 400,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตรกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 400,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตเพราะสุขภาพ มอบเงินช่วยเหลือ 40,000 บาท

ใช้ได้ในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 350 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ คลิก

*ใช้บัตรประกันยื่นได้เลย

**กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล/คลินิก/โรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาและนำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินมายื่นเบิก

***อย่าลืมพกบัตรประกันด้วย

ประกันอุบัติเหตุ ในกรณีสำรองจ่ายไปก่อน ใช้หลักฐานดังนี้

 1. เขียนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คลิก
 2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารรักษาพยาบาล ถ้ามี)
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาสมุดบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ ธนาคารใดก็ได้ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 6. เจ้าหน้าที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกวันพุธ ยกเว้นติดวันหยุดราชการ จะทำการเบิกในวันถัดไป
 7. นักศึกษาจะได้รับเงินประกันหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ

*การเบิกเงินคืนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

**ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นเขียนและเซ็นเอกสาร

สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกอธิการบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • 02-329-8000 ต่อ 3243
 • 081-3649071 (คุณวรรนิภา : พี่ตุ๊ก)
 • Gampao9324@gmail.com
thTH
en_USEN thTH