ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ วัน/เดือน/ปี
ตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาของ สจล. ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน มี.ค. 64
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ภาคกลางตอนบน เม.ย.-64
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ ยังไม่มีกำหนด
ประกาศผลโครงงานสหกจศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ยังไม่มีกำหนด
จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าระบบสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ทำสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่ทำสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564

มี.ค. 64

ส.ค.-ก.ย. 64

กิจกรรมที่ 2 แนะนำสหกิจศึกษา ส.ค.-ก.ย. 64
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4 ยังไม่มีกำหนด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทางคณะทราบเป็นทางการ

ติอต่อ : สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้นที่ 4 สำนักงานอธิการบดี

งานสหกิจศึกษา โทร : 02-329-8000  ต่อ 3302

thTH
en_USEN thTH