ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

ทุน สจล. ประกอบด้วยทุนอะไรบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร สรุปได้ดังนี้

ติดต่อสอบถาม

คุณวุฒิเดช (พี่แกะ) งานทุนการศึกษา (ทุน สจล.)

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) สำนักงานอธิการบดี

โทร 02 329 8000 ต่อ 3244

thTH
en_USEN thTH