ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

ทุน สจล. ประกอบด้วยทุนอะไรบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร สรุปได้ดังนี้

ประเภทสนับสนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ก

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน และค่าครองชีพ รวมถึงได้สิทธิ์พักหอในฟรีจนจบการศึกษา (หากผลการเรียนตก จะถูกถูกลดทอนสิทธิ์ลงตามลำดับ) และในระหว่างที่รับทุน นักศึกษาต้องทำกิจกรรม ช่วยงานไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาคณะของนักศึกษาเอง

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ข

สนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะให้ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากขณะรับทุน มีผลการศึกษาตำกว่า 2.00 จะถูกยกเลิกทุนการศึกษา และในระหว่างได้รับทุน ต้องช่วยงานตามที่สถาบันฯ กำหนด เป็นเวลา 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาคณะของนักศึกษา

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน

ทุนให้ยืมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

รับสมัครทางเว็บไซต์ ทุนการศึกษาออนไลน์

ทุนสนับสนุนนักศึกษาในภาวะวิกฤต

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 25,000 บาท และจะต้องช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือกิจกรรม กลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดได้ตลอดปีการศึกษา

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

เกณฑ์การรับทุน

  1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
  2. นักศึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นโรค COVID-19 หรือ
  3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินของครอบครัวนักศึกษาหรือ
  4. นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือ
  5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการผู้ขอรับทุนต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองเพื่อยืนยันเกณฑ์การรับทุนในทุกกรณี

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท
  2. นักศึกษาต้องช่วยงานระดับคณะหรือสถาบันและกิจกรรมกลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ประเภททุนเรียนดี

ทุนเรียนดี

ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยมตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
โดยจะได้รับทุนละ 5,000 บาท ต่อปีการศึกษา

โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา

ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่
1.ด้านการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ
2.ด้านกีฬา
3.ด้านอื่นๆ

โดยสามารถสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่การทุนการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ตลอดปีการศึกษา

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ เป็นต้น โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
จำนวนทุนละ 5,000 บาท

โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เป็นนักศึกษาของสถาบัน ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา หรือไม่เคยได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบจากแหล่งทุนอื่น โดยทุนที่ได้รับนั้นมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการไว้แล้ว ยกเว้นได้รับทุนสนับสนุนเพียงบางส่วน (หากส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุน มีการสนับสนุนทุนในลักษณะเช่นเดียวกันนี้แล้ว นักศึกษามีสิทธิเบิกได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบัน

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร ที่นี่

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือกำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด และไม่เป็นผู้ทำผิดกฏหมายหรือเคยทำผิดวินัยนักศึกษา

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร ที่นี่
สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

คุณวุฒิเดช (พี่แกะ) งานทุนการศึกษา (ทุน สจล.)

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) สำนักงานอธิการบดี

โทร 02 329 8000 ต่อ 3244

thTH
en_USEN thTH