ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

ทุน สจล. ประกอบด้วยทุนอะไรบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร สรุปได้ดังนี้

ประเภทสนับสนุนการศึกษา

Support Education Scholarships A

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน และค่าครองชีพ รวมถึงได้สิทธิ์พักหอในฟรีจนจบการศึกษา (หากผลการเรียนตก จะถูกถูกลดทอนสิทธิ์ลงตามลำดับ) และในระหว่างที่รับทุน นักศึกษาต้องทำกิจกรรม ช่วยงานไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาคณะของนักศึกษาเอง

Support Education Scholarships B

สนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะให้ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากขณะรับทุน มีผลการศึกษาตำกว่า 2.00 จะถูกยกเลิกทุนการศึกษา และในระหว่างได้รับทุน ต้องช่วยงานตามที่สถาบันฯ กำหนด เป็นเวลา 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาคณะของนักศึกษา

Scholarships for Emergency Case

ทุนให้ยืมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด

The scholarship has to be approved by the subcommittee of funds decision.

รับสมัครทางเว็บไซต์ Online Scholarship

Scholarships for the Students in Crisis

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
25,000 baht are provided for each student and the students have to participate in any events of faculties, colleges, the institute or group activities based on the announcements from the Office of Student Development and Alumni at least 45 hours/ an academic year.

สมัครได้ที่กิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดได้ตลอดปีการศึกษา

Scholarships for Students During the Pandemic Situation of COVID-19

Scholarship criteria

  1. The scholarship for all students who have a cumulative GPA at least 2.00 or the first-year students who have a cumulative GPA at least 2.00 in the first semester.
  2. The students or parents are infected by COVID-19.
  3. The parents are laid off or stopped working without compensation; as a result, the student’s family is faced with the financial circumstance.
  4. The students who do a part-time job are laid off or stopped working without compensation.
  5. The students whose family status is affected by the COVID-19 pandemic situation and it also has an impact on the education of students. The scholarship will be considered by the subcommittee and the applicant must have the documents to confirm the criteria for judgment to receive the scholarship in all cases.

Scholarship Conditions

  1. 10,000 baht for each scholarship is provided for each student.
  2. The students have to participate in or work for faculties, the institute and group activities as announced by the Office of Student Development and Alumni for at least 20 hours/ an academic year.

ประเภททุนเรียนดี

Good Grade Scholarships

ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยมตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
The student will be provided 5,000 baht/an academic year.

The academic division of the student requesting for the scholarship is responsible for proposing the student’s name to the education funds’ committee to consider the request.

Scholarships for Students who Build a Reputation

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่
1. Academic contests or competitions
2. Sport
3. Others

โดยสามารถสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่การทุนการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ตลอดปีการศึกษา

Scholarships for Student who Benefits the Institution

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ เป็นต้น โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
5,000 Baht for each scholarship.

The academic division of the students who make contributions or participate in the institute’s events is responsible for proposing the student’s name to the education funds’ committee to consider the request.

Academic Presentation Scholarship

The fund for the students of the institute who have never received any scholarships or full scholarships from other funds by the fund that the students received supporting the publication of the academic work, except for receiving a part of fund (if the academic division of the student requesting for the fund already has the same type of fund, the students can request for only one of them). Also, the students are not exempted from tuition fees by the institute.

See details and conditions for applying Here.

Scholarships for Foreign Exchange and Internship Programs

The scholarship for undergraduates who hold the cumulative GPA not less than 3.00 or the graduates who enroll in the study plan according to the curriculum and have never violated the laws and the students’ rules of conduct.

See details and conditions for applying Here.
Can apply for this scholarship throughout the academic year.

ติดต่อสอบถาม

คุณวุฒิเดช (พี่แกะ) งานทุนการศึกษา (ทุน สจล.)

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) สำนักงานอธิการบดี

โทร 02 329 8000 ต่อ 3244

en_USEN
thTH en_USEN