สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวิชาทหาร (ส่วนงานบริการนักศึกษา) ว่าที่ร.ต.อภิชัย   แส้ทอง

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3243  มือถือ 084-139-6929

การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกตินั้น จะยกเว้นฯให้กับนักศึกษา ที่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1–3  แต่ยังไม่สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3

 

          การปฏิบัติงาน  หลังจากการรายตัวสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดนแล้ว  เจ้าหน้าที่(ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) จะตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ว่ามีนักศึกษาวิชาทหารคนไหน อายุ20ปี ย่าง 21 ปีบริบูรณ์ และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ในปีถัดไป  เจ้าหน้าที่จะแจ้ง นศท.ให้นำเอกสารมาส่ง พร้อมพิมพ์เอกสารและบัญชีผู้ขอผ่อนผัน โดยทำหนังสือ เรียน กระทรวงกลาโหม พร้อมบัญชี 1 ฉบับ ส่งกระทรวงกลาโหม  และทำหนังสือ เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน พร้อมบัญชี 4 ฉบับ ส่งโรงเรียนรักษาดินแดน  เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร

 

เอกสารหลักฐานในการขอผ่อนผัน

1.เอกสารใบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (รับได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4

สำนักงานอธิการบดี)

2.สำเนาหนังสือสำคัญ สด. 9  จำนวน 6 ฉบับ

3.สำเนาหมายเรียก สด.35  จำนวน 6 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 6 ฉบับ

5.สำนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 6 ฉบับ

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 6 ฉบับ

7.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ฉบับจริง 2 ฉบับ และสำเนา 4 ฉบับ

en_USEN
thTH en_USEN