ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

คือ เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล / ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแจ้งความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติการรับทุนการศึกษาตามที่หน่วยงานผู้มอบทุนได้กำหนดไว้

รายชื่อผู้สนับสนุนทุน กำหนดการรับสมัครทุน จำนวนทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน องค์กร หรือมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นผู้กำหนด นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้จากแหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หรือ

thTH
en_USEN thTH