สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวิชาทหาร (ส่วนงานบริการนักศึกษา) ว่าที่ร.ต.อภิชัย   แส้ทอง

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3243  มือถือ 084-139-6929

ทหารกองเกินที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 (หรือผู้ที่สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3) มีหน้าที่ในการเข้ารับการเรียกพล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. เรียกพลเพื่อตรวจสอบ
  2. เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
  3. เรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
  4. การระดมพล

กระทรวงกลาโหม กำหนดให้สถานศึกษา ส่งรายชื่อบุคคลผู้ที่ขอผ่อนผันการเรียกพลต่อกระทรวงกลาโหม ก่อนถึงวันกำหนดเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การปฏิบัติงาน  เดือนมกราคม ของทุกปี เจ้าหน้าที่ทำประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเรียกพล ให้นักศึกษาทราบ    เมื่อนักศึกษามายื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสาร และส่งเอกสารพร้อมบัญชีผู้ผ่อนผันเรียกพลไปยังกระทรวงกลาโหม เมื่อกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วจะแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถาบัน เจ้าหน้าที่แจ้งให้นักศึกษาผู้ขอผ่อนผันทราบ ต่อไป

เอกสารหลักฐานในการขอผ่อนผัน

1.เอกสารใบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพล (รับได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4

สำนักงานอธิการบดี)

2.สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8  จำนวน 2 ฉบับ (เป็นเอกสารแผ่นพับในสมุดกองหนุน เล่มเขียว)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน 32ฉบับ

6.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ  สำเนา 1 ฉบับ

thTH
en_USEN thTH