KMITL JobFair 2023

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล. ได้จัดกิจกรรม KMITL Job Fair 2023 ภายใต้โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ทราบข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบอาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือสถานประกอบการจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง และเพื่อฝึกทักษะทางสังคม ด้านการประสานงานกับบริษัทให้แก่นักศึกษา
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันได้ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เร่ซูเม่ จำกัด (Job Topgun) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในรูปแบบ Hybrid ที่มีทั้งแบบ Onsite และ Online ไปพร้อมกันโดยการเชิญบริษัท/เครือข่ายศิษย์เก่า และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน รวมทั้งรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมมาร่วมออกบูธมากกว่า 200 บริษัท และยังได้รับเกียรติจากกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 2,000 คนต่อวัน ทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ สำหรับกิจกรรมมีทั้งก่อนวันจัดงานจริงและภายในวันงาน มีการจัด Workshop อบรมการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้น่าใจ ทักษะด้าน Soft Skill ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมงานทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดงาน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

en_USEN
thTH en_USEN