Back

ประชุมหารือการจัดงาน JOB FAIR 2024

บริษัท ท็อปกัน จำกัด (TOPGUN Co., Ltd.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงาน Jobfair 2024 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงาน Job Fair 2024 ที่กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาได้สมัครงานในตำแหน่งและบริษัทที่สนใจ เพื่อให้เหมาะกับตัวนักศึกษาหรือสาขาที่นักศึกษากำลังจะจบหรือจบการศึกษามาแล้ว ได้ตรงตามความต้องการ

en_USEN
thTH en_USEN