Back
Showing 1-10 of 16 results

ธ.ก.ส. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

March 17, 2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาทักษะความรู้วิชาชีพและนำไปพัฒนาต่อในอนาคต เข้าร่วมฝึกงานกับ ธ.ก.ส. โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับให้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์ชนก ห้องสวัสดิ์ พนักงานเสริมสร้างความสามารถ บุคคล 7 ได้ที่ 02 558 6555 ต่อ 4708 หรือ 08 1584 1619 ธกส ตัดปะหน้าออก

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาหสกิจ

February 13, 2023
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST Company Limited) www.a-host.co.th เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้าน ซอฟต์แวร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดวางระบบ IT และให้บริการเสริมต่างๆ สำหรับลูกค้า รวมถึงเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Software ภายใต้ชื่อ “ORACLE”, และ “Microsoft” มีความสนใจและขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสหกิจศึกษามาตั้งแต่ ปี 2553 มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสหกิจกับเอ-โฮสต์อย่างน้อย 6 มหาวิทยาลัย อาทิ - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) - มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ …

NxGn Recruitment Agency รับนักศึกษาฝึกงาน

February 9, 2023
NxGn Recruitment Agency ในเครือ บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักด้านการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงาน บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานหรืองานสหกิจศึกษา กับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทพาร์ทเนอร์อื่นๆ ในเครือ โดยมี จุดประสงค์หลัก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง และมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ “Internship.co.”ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการบริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในบริษัทที่ สามารถแสดงศักยภาพของตนในการฝึกงานวิชาชีพนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและบริษัทพาร์ทเนอร์ในเครือเองต่างก็ได้รับ ประโยชน์ทั้งในแง่ของบุคลากรและองค์ความรู้สมัยใหม่จากนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต   บริษัทฯ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานหรือฝากประวัติในการหางาน และส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต   ภาพรวมธุรกิจของบริษัท Know are learning Ltd. …

บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

January 31, 2023
บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตตู้สวิชบอร์ด กำลังอยู่ในระหว่างขยายกิจการ ต้องการผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับเรา ทางบริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความเชื่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร สาขาเขียนแบบ 1 อัตรา สาขาช่างกล 1 อัตรา สาขาโลจิสติกส์ 1 อัตรา สาขาด้านความปลอดภัยวิชาชีพ 1 อัตรา ไทยสวิชบอร์ด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกงาน

January 31, 2023
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานในส่วนงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทรศัพท์ 02 142 3546

บริษัท Smart Tank และเครือข่าย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

June 9, 2022
กลุ่ม บริษัท Smart Tank และเครือข่าย Green Energy Network, Bangkok General Contractor ดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภาชนะบรรจุของเหลว/ของแข็ง , ธุรกิจบริการที่ปรึกษา ทางพลังงาน และ ธุรกิจก่อสรางทั่วไป มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. หรือ นักศึกษาพึ่งจบบการศึกษา สาขาเชื่อมโลหะ, สาขาก่อสร้าง, สาขากลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์ชีวิต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำ *เอกสารมี 3 หน้า กดเลื่อนที่ปุ่มลูกศรด้านล่างซ้าย

บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

April 12, 2022
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจอยากมีประสบการณ์ทำงานด้วย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทางบริษัทยินดีจะรับพิจารณาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “JOY School” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ และ ทำงานจริงกับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากในตอนนี้  รายละเอียดโครงการดังนี้  - ระยะเวลาโครงการรวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดยแบ่งเป็น ระยะ 4 เดือน และ 8 เดือน  - 4 เดือนแรก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน การบริหาร และ การปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงาน ออนไลน์ และ เรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแนวทางของธุรกิจ  - 8 …
en_USEN
thTH en_USEN