ถอดรหัส EdPEx

Ep.1 โครงร่างองค์กรและหมวด

Ep. 2 โครงร่างองค์กร (P1)

Ep. 3 โครงร่างองค์กร (P2)

ระบบการให้คะแนน EdPEx

ADLI

LeTCI

แนวทางการให้คะแนน สำหรับหมวด 1 -6

แนวทางการให้คะแนน สำหรับหมวด 7

เข้าใจภาพรวมกระบวนการ อย่างถ่องแท้ ด้วย “SIPOC”

สัญญาที่บอกว่าแงค์กรของคุณกำลังทำงานแบบ “Silo”