ข้อควรระวัง

ก่อนดำเนินการยืนยันใดๆท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบทุกครั้ง

การลบข้อมูลห้ามลบด้วยเองโดยเด็ดขาดให้แจ้ง admin ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งอีเมล์มาที่ admin: kspratum@kmitl.ac.th (ปทุมทิพย์ สังขพันธุ์)
  2. โดยท่านระบุรายละเอียดสำคัญในส่ิงที่ท่านต้องการลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้ paper-id class-id class-name
  3. ระบุเหตุผลที่ท่านต้องการลบมาในจดหมายด้วย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้

## หากพบปัญหารใช้งาน เช่น โปรแกรมไม่ตรวจบทความ เปอร์เซนความซ้ำซ้อนไม่ขึ้น หรือปัญหาเทคนิคต่างๆ ให้ท่านแจ้งไปที่ helpdesk@turnitin.com ยกเว้นเรื่องการลบข้อมูลท่านต้องแจ้ง admin ให้ดำเนินการได้เท่านั้น

กรณีการใช้ระบบ turnitin ใบการส่งไฟล์ เข้าระบบครั้งแรก

  • เพื่อมิให้ข้อมูลที่ Upload ใหม่เก็บอยู่ใน PATABASE ของระบบ ( เมื่อตรวจสอบครั้งต่อไปจะเกิดปัญหา
    การแสดงผลการคัดเลือก 100% )

ควรปฎิบัติดังนี้
1. หลังจากสร้างชิ้นงาน (Add Assignment) ให้คลิก เลือก Optional Settings

2.ในหัวข้อ Submit paper to เลือก No repository

ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งาน Turnitin

คู่มือสำหรับบุคลากรฉบับย่อ

คู่มือสำหรับนักศึกษาฉบับย่อ

เอกสารเพีมเติมเกี่ยวกับ plagiarism (โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร) >> download
คลิกเข้าใช้โปรแกรม

สามารถติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่:
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
หมายเลข 0 2329 -8136

  • สายภายใน 3134 (ปทุมทิพย์)
  • สายภายใน3780 (พิกุลทอง)
  • สายภายใน 3759 (อาทิตยา)