หลักสูตร

– ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ งบรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรกรณีมีนักศึกษาคงค้าง [รูปภาพ]
– ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ เพื่อปิดหลักสูตรสมบูรณ์กรณีไม่มีนักศึกษาคงค้าง [รูปภาพ]
– ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)[PDF]
– แบบฟอร์มหลักสูตรวิชาโท[Word]
– แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต Graduate Academic Staff Approval Form [Word | PDF]
– แบบฟอร์ม สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) [Word]
– แบบฟอร์มการเสนอโครงหลักสูตรใหม่  [Word]
– ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ TQF สำหรับหลักสูตรใหม่  [PDF]
– แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักสูตร
–  แบบฟอร์มการพิจารณาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) [PowerPoint]
– รายละเอียดหลักสูตร (เล่ม มคอ.2) [ฉบับภาษาไทย]  [ภาพผนวกระดับปริญญาตรี] [ภาพผนวกระดับบัณฑิตศึกษา]
– รายละเอียดหลักสูตร (เล่ม มคอ.2) [ฉบับภาษาอังกฤษ] [ภาพผนวกระดับปริญญาตรี] [ภาพผนวกระดับบัณฑิตศึกษา]
– แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาคะแนนจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือกระทบกระเทือนโครงสร้าง) [Word]
– แบบฟอร์มตารางสรุปผลการตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี [Word]
– แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา [Word]
– แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา [Word]
– แบบฟอร์ม มคอ.3 [PDF]
– แบบฟอร์มขออนุมัติรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50% [Word]
– แบบฟอร์มขออนุมัติรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50% [Word]
– MODULE SPECIFICATION [Word]

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่

ประเภทปริญญา [Degree]

 • แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน
  –  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [Word]
  –  แผนการดำเนินการ [Word]
 • แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติภาพรวมหลักสูตร [Word]
  –  แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งตั้งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มใบขออนุมัติโครงการย่อย (รายเดือน) [Word]
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติศึกษาดูงาน ไม่รวมพาหนะ [Word]
  –  แบบฟอร์มการจ้างเหมาและซื้อวัสดุ (พ.1) [Word]
  –  ใบสรุปที่ใช้กับ พ.1 ในการส่งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน [Word]
  –  ต.ย. แบบพจ.1 [PDF]
 • แบบฟอร์มรายงานผลแต่ละไตรมาส
  –  แบบฟอร์มแบบรายงานผลการดำเนินงาน [Word]

ประเภทประกาศนียบัตร [Non Degree]

 • แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน
  – ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน [Word]
 • แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
  –  แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งตั้งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มใบขออนุมัติภาพรวม [Word]
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการย่อย [Word]
  –  แบบฟอร์มการจ้างเหมาและซื้อวัสดุ (พ.1) [Word]
  –  ใบสรุปที่ใช้กับ พ.1 ในการส่งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน [Word]
  – แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [Word]
  – แบบฟอร์มแบบรายงานผลการดำเนินงาน [Word]

แบบฟอร์มการประเมินภาระงานด้านงานสอน (PBP)

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

– แบบเสนอหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [Word]
– ขั้นตอนการ การขออนุมัติเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต [รูปภาพ]
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้ [PDF]

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แบบฟร์อมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
– แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามกำหนดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [Word]
– แบบฟอร์มอนุมัติและตั้งเบิก [Word]
– หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ [PDF]
– เทมเพลตอัตราค่าธรรมเนียมบุคคลทั่วไป [Excel]

แบบฟอร์ม Course-Syllabus

ข้อแนะนำการกรอกข้อมูล Course Specification และ Course Syllabus