ปรัญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย

วศ.บ. วิศวกรรมปิโตรเคมี

วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม

วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

วศ.บ. วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) (พหุวิทยาการ)

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วศ.บ. วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) (พหุวิทยาการ)

วศ.บ. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์

วศ.ม.วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

วศ.ม.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน

วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (นานาชาติ)

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร

วศ.ม.วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.ม. วิศวกรรมก่อสร้าง การจัดการและสิ่งแวดล้อม

วศ.ม.ระบบควบคุม

วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง

วศ.ม.คอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ด. วิศวกรรมชีวการแพทย์

วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร

วศ.ด. อาหารและเกษตรอัจฉริยะ

วศ.ด. เครื่องกล

ปร.ด.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วศ.ด.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ

ปริญญาตรี

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

ศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาตส์ และอิลลัสเตชันอาร์ต

ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

ศป.บ. ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

ศป.บ. ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

ศป.บ. จิตรกรรมและมีเดียอาตส์

ศป.บ. การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ

ศป.บ. การออกแบบสนเทศสามมิติ

อบ.บ. ปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ศป.บ. ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท

สถ.ม. เทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม

สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม

ศศ.ม. ทัศนศิลป์

ศศ.ม.การออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน

ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ปริญญาเอก

สถ.ด. สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

ปร.ด. การออกแบบสภาพแวดล้อม

ปริญญาตรี

ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ทล.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)

ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง)

ปริญญาโท

ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกส์

ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

วท.ม. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

ค.อ.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

ปริญญาเอก

ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปร.ด. การศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร

ปร.ด. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

ค.อ.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

ปร.ด. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ปริญญาตรี

วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

วท.บ. การอกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อนสัตว์

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช

วท.บ. สัตวศาสตร์

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมง

วท.บ. เกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

วท.ม. สัตวศาสตร์

วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง

วท.ม.พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

วท.ม. นวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

วท.ม.สัตวศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

วท.ม. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

ปริญญาเอก

ปร.ด. เกษตรศาสตร์

ปร.ด. เกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปริญญาตรี

วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล

วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

วท.บ. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

วท.บ. เคมีสิ่งแวดล้อม

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ. สถิติประยุกต์

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

ปริญญาโท

วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.ม. เคมีสิ่งแวดล้อม

วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร์

วท.ม. สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ

วท.ม. สถิติประยุกต์

วท.ม. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

วท.ม. วิทยาการประกันภัย (นานาชาติ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วท.ม. การจัดการความปลอดภัยอาหาร

วท.ม. เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)

วท.บ.เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ปริญญาโท

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม.(ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

ปร.ด. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาตรี

วศ.บ. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วท.ม. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต

วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง

วศ.ม.วิศวกรรมระบบและข้อมูล

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)

ปร.ด.วิศวกรรมระบบและข้อมูล

ปริญญาตรี

วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

บธ.บ. (นานาชาติ)

บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

บธ.ม. การจัดการกีฬา สื่อและบังเทิง

บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) (การศึกษาทางไกล)

ปริญญาเอก

ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ)

วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

ศศ.บ.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาโท

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วท.ม. การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ

ปริญญาโท

กจ.ม. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

ศศ.วท.บ (เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์)

ปริญญาโท

วศ.ม. (อะคูสติกส์และเทคโนโลยีสื่อประสม)

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

วท.บ.นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วท.บ. ศาสตร์พระราชา

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

วท.ม.เกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง)

ระดับอนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์