ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ทล.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)

ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง)

ปริญญาโท

ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกส์

ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

วท.ม. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

ค.อ.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

ปริญญาเอก

ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปร.ด. การศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร

ปร.ด. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

ค.อ.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

ปร.ด. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ปริญญาตรี

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. สถิติประยุกต์

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม

วท.บ. เคมีสิ่งแวดล้อม

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

วท.บ. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม. เคมีประยุกต์

วท.ม. เคมีสิ่งแวดล้อม

วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร์

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม. สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ

วท.ม. สถิติประยุกต์

วท.ม. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

วท.ม. วิทยาการประกันภัย (นานาชาติ)

ปริญญาเอก

ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์

ปร.ด. เคมีประยุกต์

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วท.ม. การจัดการความปลอดภัยอาหาร

วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

วท.ม. เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)

ปริญญาโท

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วศ.บ. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (นานาชาติ)

  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ปริญญาโท

วท.ม. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

บธ.บ. (นานาชาติ)

บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

บธ.ม. การจัดการกีฬา สื่อและบังเทิง

ปริญญาเอก

ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

ปริญญาโท

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

ปริญญาตรี

พ.บ. (นานาชาติ)

  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

ปริญญาโท

กจ.ม. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

ปริญญาตรี

ท.บ. (นานาชาติ)

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

วท.บ. สัตวศาสตร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล