รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)ใช้สำหรับส่วนงานวิชาการในการคัดเลือกผู้ประเมินระดับหลักสูตร

– แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ASSESSMENT RESULTS (PROGRAMME LEVEL)
–  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สจล.

ผู้ประเมินเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
– รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทปอ (Version 3)  (Version 4)

แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี48

แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี58

แบบรายงานแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 New

ตาราง_การปรับปรุงหลักสูตร-โดยพิจารณาคะแนนประเมินคุณภาพ-ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวอย่าง Template-SAR-AUN QA แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร PDF

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินปีการศึกษา 2558

ระเบียบสถาบันฯในการเบิกจ่ายคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือสำหรับหน่วยงานผู้ประเมิน ของระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ตามคำแนะนำ ทปอ.

ผลการดำเนินงาน

– การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คู่มือ

– GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0

GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL vERSION 4.0 

–  คู่มือ Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors 2012-2015

ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่

เอกสารอบรม

– KMITL-การนำเกณฑ์-EdPEx-มาพัฒนาองค์กร-part-1 PDF AUNQA ลาดกระบัง PDF

เอกสารอบรม CUPT QA วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตรPDF

รายละเอียดเกณฑ์ C1-C14 และ S1-S8 ตามเล่มคู่มือ PDF

Education Quality Assurance PDF

ข้อมูลความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ระยะเวลาการได้งานทำของบันฑิต ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 

“ข้อมูลตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility – Inbound/ Outbound, Part-time/ Full-time of international students” 

การได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับหลักสูตร) ปี 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับคณะ) ปี 2560

สรุปจำนวนผู้สำเร็จและจำนวนแบบสอบถาม ปี 59

ข้อมูลผลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ปี 59

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะวิทยาศาสตร์ล่าสุด

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

– วิทยาลัยนวัตกรรมการบินผลิตขั้นสูง

– วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะศิลปะศาสตร์

– ระดับสถาบัน

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อเสนอแนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ปี 59

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะวิทยาศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

–  วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร