ประกาศ/บันทึกข้อความ   

 

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มขออนุญาตฝึกงานภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (PDF|Word)
  • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (PDF|Word)
  • แบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติการหรือเข้ามาทำงานวิจัยภายในสถาบัน (PDF|Word)
  • แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสถานที่และกิจกรรมจำนวน 14 วัน เพื่อขออนุญาตเข้าสถาบัน (Excel)
  • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติสหกิจศึกษาภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (word)