ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม

ตารางชื่อและรหัสแบบฟอร์ม

กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตSPD-64-OAQ-GS-001

กระบวนการรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาSPD-64-OAQ-GS-002

กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการSPD-64-OAQ-GS-003

กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักSPD-64-OAQ-GS-004

กระบวนการขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมSPD-64-OAQ-GS-005

กระบวนการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วมSPD-64-OAQ-GS-006

กระบวนการขออนุมัติสอบหัวข้อและเค้าโครงSPD-64-OAQ-GS-007

กระบวนการขอสอบวัดคุณสมบัติSPD-64-OAQ-GS-008

กระบวนการขอสอบประมวลความรู้SPD-64-OAQ-GS-009

กระบวนการขอสอบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระSPD-64-OAQ-GS-010

แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ SFM-65-OAQ-GS-001 (01)

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต (word) (Pdf)

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
– อาจารย์บัณฑิตประจำ  (Exce)
– อาจารย์บัณฑิตพิเศษ  (Exce)