ส่วนบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

ชั้น 8 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อีเมล์

academic@kmitl.ac.th

โทรศัพท์

02-329-8000, 02-329-8136

โทรสาร

02-329-8221